Doelstellingen van de Dorpsraad Vriezenveen

De Dorpsraad heeft de volgende doelstellingen:

Het doel van de Dorpsraad Vriezenveen is het in standhouden en bevorderen van het leefklimaat in en van het dorp en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door als intermediair te fungeren tussen de Gemeente Twenterand en haar organen enerzijds en de dorpsgemeenschap van Vriezenveen al dan niet in haar geheel, anderzijds. En te bevorderen dat tussen de gemeente en haar inwoners een overleg en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de Dorpsraad zo optimaal mogelijk wordt nagestreefd.

In het bijzonder tracht de Dorpsraad haar doel te bereiken door:

  • Inventariseren wat er leeft in de dorpsgemeenschap en deze punten bespreekbaar maken op gemeentelijk niveau;
  • Informatie en voorlichting d.m.v. publicaties;
  • Overleg met de gemeentelijke organen;
  • Overleg met de bestaande buurtschappen en andere organisaties in het dorp;
  • De Dorpsraad zet zich met name in voor het algemeen belang van het dorp Vriezenveen en zijn bewoners (behorende bij postcode 7671, 7672 en 7676);
  • Vriezenveen is een onderdeel van de Gemeente Twenterand en daarom kan de Dorpsraad zich ook, waar gewenst, oriënteren op de Gemeente Twenterand als geheel.

   

Doelstellingen   Speerpunten   Contactgegevens

We zijn blij met uw opmerkingen, stuur een mail naar:  info@dorpsraadvriezenveen.nl

Dorpsraad Vriezenveen © 2017 | Realisatie: Scholten Media